V priebehu rokov čoraz viac spoločností investuje do jazykového vzdelávania a niet pochýb o tom, že vzdelávanie zamestnancov je prínosom pre firmy všetkých veľkostí. Do akej miery môžeme vidieť jeho výsledky?

Správna stratégia školenia pomáha plniť krátkodobé a dlhodobé ciele vrátane zvyšovania spokojnosti a angažovanosti zamestnancov, posilňovania dôvery zamestnancov a vzťahov v organizácii, podpory inovatívneho myslenia alebo získavania konkurenčnej výhody.

Je to jazykové vzdelávanie, ktoré podporuje tímovú prácu a umožňuje získať relevantné znalosti špecifické pre danú prácu. Pozrime sa na to, ako zvyšuje spokojnosť zamestnancov, najmä v post-pandemickom pracovnom prostredí.

Sociálne učenie podporuje spoluprácu a poskytuje pocit spolupatričnosti

Pre zamestnancov je dôležitý pocit zmysluplnosti a spolupatričnosti k organizácii a ich spokojnosť významne ovplyvňuje možnosť ďalšieho rozvoja a vzdelávania. Cieľom podnikovej stratégie L&D je vybaviť zamestnancov správnymi nástrojmi a zručnosťami, aby sa mohli ľahko prispôsobiť meniacemu sa pracovnému prostrediu a ktoré umožnia ich profesionálny a osobný rast.

Zapojenie jazykového vzdelávania pomáha okrem iného zvýšiť sebadôveru, nadväzovať kontakty a zvýšiť produktivitu. Rozvoj ústnych a písomných zručností pripravuje zamestnancov ako na obchodné stretnutia, tak aj na účasť v medzinárodných projektoch. Na skupinových firemných kurzoch potom majú zamestnanci ideálnu príležitosť precvičiť si nový jazyk a podeliť sa o svoje skúsenosti, pretože sa učia jeden od druhého. Sociálne učenie v podniku tak na jednej strane urýchľuje pokrok a zvyšuje motiváciu, na druhej strane posilňuje vzťahy medzi kolegami a pomáha im lepšie pochopiť ich úlohu v organizácii.

Ako zabezpečiť angažovanosť zamestnancov?

Je nevyhnutné oboznámiť študentov s praktickými prínosmi odbornej prípravy, preto by každá lekcia mala poskytnúť jasnú odpoveď na túto otázku: „Prečo sa to učím?“ Nie je prekvapením, že zamestnanci, ktorí majú možnosť organizovať svoje vzdelávanie podľa svojich potrieb a záujmov, dosahujú väčšiu angažovanosť a lepšie výsledky.

Zahrňte obsah, ktorý vychádza z reálnych situácií a obchodného kontextu vášho odvetvia, a prepojte program jazykového vzdelávania s vlastným firemným systémom LMS/LXP. Zamestnanci tak uvidia praktické využitie lekcií, budú k nim mať neobmedzený prístup a budú motivovaní učiť sa sami.

Personalizované vzdelávanie bez ohľadu na to, kde sa nachádzate

V postpandemickom pracovnom prostredí sa prelínajú technologické, kognitívne a kultúrne zručnosti. Stále väčšiu úlohu zohráva schopnosť efektívne komunikovať a spolupracovať tvárou v tvár aj online. Rovnako ako pracovné prostredie, aj podnikové vzdelávanie sa vyvíja a mnohé spoločnosti v dôsledku toho prechádzajú z osobného na digitálne vzdelávanie. Musia držať krok s novými vzdelávacími stratégiami na prehlbovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov. Ako zabezpečiť ich spokojnosť počas týchto zmien?

Ak chcete svojim zamestnancom poskytovať firemné jazykové vzdelávanie, musíte zvážiť platformu vzdelávania, model jazykového kurzu a metódu výučby. Musí byť univerzálne prístupná, relevantná a flexibilná. Virtuálne a mobilné vzdelávanie umožňuje zamestnancom študovať kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení. Zároveň je dôležité nezabúdať na „ľudský faktor“. Interakcia so živými lektormi je pre študentov nielen motivujúca, ale umožňuje im aj spoznať rôzne prízvuky a štýly vyjadrovania.

Urýchlenie jazykového vzdelávania spojením technológií, obsahu a virtuálnej interakcie s ľuďmi

goFLUENT urýchľuje učenie jazykov a poskytuje rôzne aktivity, ktoré môžete prispôsobiť svojmu tempu, možnostiam a záujmom. Pomocou umelej inteligencie ponúka študentom nielen personalizovaný obsah na základe ich odvetvia a zručností, ale aj podporu a spätnú väzbu od profesionálnych lektorov.

Spoluprácou s poskytovateľom firemného jazykového vzdelávania ako goFLUENT môžu organizácie úspešne zaviesť stratégie globálneho vzdelávania, ktoré pomôžu zamestnancom uspieť na rozvíjajúcom sa pracovisku. Ako sme videli, firemné jazykové vzdelávanie nie je len o zvyšovaní odborných kompetencií, ale umožňuje aj vytváranie priaznivého pracovného prostredia a zvyšuje motiváciu a angažovanosť zamestnancov.

Share This